Chủ đề nóng

Thoát nạn dưới thùng trấu

  • Kể chuyện làng: Thoát nạn dưới thùng trấu

    Kể chuyện làng: Thoát nạn dưới thùng trấu

    Năm tôi mười bảy tuổi, tôi bắt đầu quen với việc trốn những trận càn của thực dân Pháp. Đi với chúng luôn có tên mõ chỉ điểm hoặc một vài quan lại người Việt làm tay sai cho chúng.