Chủ đề nóng

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Bảo vệ cho được ba trụ cột nền tảng tư tưởng của Đảng

Hải Phong (ghi) Thứ ba, ngày 26/01/2021 14:00 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Bên lề Đại hội XIII của Đảng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ 3 trụ cột chính của nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Đảng.
Bình luận 0

Đảng lãnh đạo toàn diện công cuộc bảo vệ Tổ quốc

Thưa Thượng tướng, ông có thể đánh giá về những chính sách an ninh quốc phòng trong giai đoạn mới được Bộ Quốc phòng xây dựng cụ thể như thế nào?

- Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Một trong những thành tựu rất quan trọng trong 35 năm đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh và nhiệm kỳ 5 năm qua, ngay trong dự thảo Báo cáo chính trị vừa trình bày tại Đại hội XIII, đã khẳng định là đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. 

"Chúng ta chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm từ xa, kiên định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân".

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa

Nhiệm kỳ 5 năm qua, chúng ta giành được những thành tựu quan trọng, toàn diện và có dấu ấn. Trong tổng thể các thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, đối ngoại và quốc phòng an ninh, một trong những điểm nổi bật là Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới. Trong đó Đảng ta đặc biệt quan tâm tới công tác lãnh đạo việc bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng, tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới trong bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ta đã tổng kết quá trình 10 năm thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, 10 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng khu vực phòng thủ chiến lược và có những kết luận như Kết luận về xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được hoàn thiện thêm, thông qua chiến lược về quốc phòng, chiến lược về quân sự, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Bảo vệ cho được ba trụ cột nền tảng tư tưởng của Đảng  - Ảnh 2.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Phạm Hải)

Điều này thể hiện sự kế thừa, đổi mới trong việc Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới. Từ sự lãnh đạo đó, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn dân ta, trong 5 năm qua, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta được giữ vững; Lợi ích quốc gia dân tộc được giữ vững, giữ được môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước; Góp phần nâng cao vị thế, uy tíncủa đất nước trên trường quốc tế.

Từ thành tựu Đại hội XII, trong phương hướng của nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng ta khẳng định mục tiêu tiếp tục kiên định, kế thừa và đổi mới trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xây dựng nền an ninh quốc phòng toàn dân. Những quan điểm mới của chiến lược quốc phòng được tiếp tục cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng như chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm từ xa, kiên định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân...

Đồng thời chúng ta kiên trì mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình ổn định tiếp tục phát triển đất nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, lực lượng vũ trang với quân đội là chủ lực. 

Chúng ta có tầm nhìn gắn kết chặt chẽ, không những giữa công tác quốc phòng an ninh với đối ngoại, giữa quốc phòng an ninh đối ngoại với phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là công tác xây dựng Đảng. Đảng lãnh đạo toàn diện công cuộc bảo vệ Tổ quốc với yếu tố then chốt là tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tư tưởng của Đảng về mọi mặt đối với quân đội, công an và sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, quốc phòng an ninh.

Bảo vệ ba trụ cột nền tảng tư tưởng của Đảng

Quân đội đóng vai trò như thế nào trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thưa Thượng tướng?

- Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Trong lịch sử gần 91 năm hình thành và phát triển của mình, Đảng ta đã xác định trong 5 bài học trong đó, bài học đầu tiên là giữ vững và tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác này phải toàn diện, kể cả về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và công tác cán bộ.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Bảo vệ cho được ba trụ cột nền tảng tư tưởng của Đảng  - Ảnh 3.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải được thực hiện bằng hai yếu tố "xây" và "chống", trong đó "xây" là quyết định. (Ảnh: Phạm Hải)

Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sáng nay có yếu tố xây dựng Đảng phải gắn liền với bảo vệ Đảng. Chính vì vậy trong lịch sử, nhất là trong thời kỳ đổi mới 5 năm thực hiện Nghị quyết Đảng, Đảng ta đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng nói chung và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng. Đảng cũng chú ý tới công tác tổng kết, phát triển lý luận làm rõ thêm những luận cứ, quan điểm mang tính cách mạng, tính khoa học, tính thống nhất để khẳng định con đường chúng ta đi là đúng đắn.

Ngoài ra, trong tất cả các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản lãnh đạo của T.Ư, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều thể hiện sự quan tâm nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng ta có các kết luận như kết luận 94, gần nhất là Bộ Chính trị có Nghị quyết 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch. 

Và trong quan điểm này, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải được thực hiện bằng hai yếu tố "xây" và "chống", trong đó "xây" là quyết định. Cần khẳng định chúng ta phải bảo vệ cho được ba trụ cột chính của nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Đảng, thể hiện tính kiên định, đổi mới và kế thừa, phát triển, tính tổng kết thực tiễn và tính lý luận. 

Từ đó chúng ta khẳng định thành tựu 35 năm đổi mới và thành tựu 5 năm qua chúng ta đã đạt được, khẳng định đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn. Đây chính là lời tuyên ngôn phản bác các quan điểm sai trái của lực lượng thù địch. Nhờ đó, nhân dân sẽ ngày càng hiểu hơn, tin tưởng hơn vào đường lối, chủ trương của Đảng, bạn bè quốc tế tin tưởng vào Việt Nam.

Một thành tựu nữa trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là 5 năm qua, chúng ta có thế trận thống nhất từ công tác lãnh đạo, công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, đặc biệt là phát huy vai trò của hệ thống cấp ủy, hệ thống chính trị và vai trò của nhân dân.

Chúng ta có chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, có chiến lược về an ninh mạng. Tất cả các chiến lược này có lực lượng chuyên trách, lực lượng nòng cốt nhưng bản chất của nó chính là thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, trong đó lực lượng vũ trang, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các lực lượng khác là lực lượng nòng cốt, cùng với sức mạnh của báo chí, truyền thông cũng như các hình thức tuyên truyền khác.

Thực tế vừa qua, khi dịch Covid-19 xảy ra, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã hành động hết sức quyết liệt, trong đó điểm sáng là lực lượng quân đội tham gia rất hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, các thế lực thù địch phản động vẫn tìm cách xuyên tạc những chủ trương hết sức đúng đắn, hiệu quả và chúng ta đã kịp thời bác bỏ, đấu tranh, thậm chí xử lý nghiêm... những trường hợp này.

- Xin cảm ơn Thượng tướng!

Năm 2030 xây dựng lực lượng Quân đội hiện đại

Phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới, Đảng ta xác định phải xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; trong đó, một số lực lượng, quân binh chủng tiến lên hiện đại, làm nền tảng để đến năm 2030 xây dựng lực lượng Quân đội hiện đại.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, nói đến xây dựng Quân đội hiện đại có nhiều yếu tố, nhưng yếu tố cơ bản là con người. Vấn đề này cũng được đặt vị trí rất quan trọng trong quan điểm về chiến lược quốc phòng thời kỳ mới. Gần đây, khi làm việc với Đảng bộ Quân đội và toàn quân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, trước hết phải hiện đại hóa về con người.

Theo đó, về mặt chính trị, Quân đội tiếp tục tập trung xây dựng tiêu chí, chuẩn mực của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng; ý chí quyết chiến, quyết thắng trong học tập, công tác, lao động sản xuất; gắn bó máu thịt với nhân dân; có tinh thần quốc tế vô sản, trong sáng trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, Quân đội tập trung xây dựng lực lượng hiện đại, tinh gọn; kết hợp vũ khí, trang bị với tinh thần tự lực, tự cường. Hiện Việt Nam đã tự sản xuất được một số vũ khí, trang bị để đáp ứng yêu cầu chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo để Quân đội đủ sức hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc theo các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem