Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

  • Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong dòng chảy đương đại

    Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong dòng chảy đương đại

    Phú Thọ là vùng đất cổ, kinh đô đầu tiên của nước Việt Nam. Trên miền đất này, còn lưu giữ rất nhiều di sản văn hóa, đặc biệt là các Di sản gắn với thời đại Hùng Vương, đặc trưng của vùng đất Cội nguồn dân tộc, được gọi là Vùng Đất Tổ Vua Hùng.