Chủ đề nóng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

  • Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang

    Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang

    Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn: