Chủ đề nóng

Tề Trí Dũng bị tạm giam

  • Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc và hàng loạt sai phạm tại Sadeco

    Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc và hàng loạt sai phạm tại Sadeco

    Ông Tề Trí Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận (IPC) và bà Hồ Thị Thanh Phúc - Tổng Giám đốc Công ty Sadeco có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và trong việc quản lý, sử dụng nguồn tiền thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát tại Công ty Sadeco.