Trợ lý, Thư ký - Đừng để tình trạng "cua cậy càng, cá cậy vây