Chủ đề nóng

Vụ án cô giáo Lê Thị Dung

  • Vụ án cô Lê Thị Dung: Tòa Phúc thẩm nên thấu tình đạt lý
    Luật pháp và tất cả các quy định của nhà nước ra đời là vì con người. Toà án vận dụng luật pháp cũng trên cơ sở lòng khoan dung, hành vi nào không gây hại cho người khác và không gây hại cho xã hội thì không nên cứng nhắc coi thân phận con người như cỏ rác.