Hướng đến Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam: Nâng cao chất lượng hội viên nông dân trong thời kỳ mới (Bài cuối)

Phạm Xuân Hồng - Trưởng Ban Tổ chức TW Hội NDVN Thứ năm, ngày 23/11/2023 08:58 AM (GMT+7)
Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, những năm qua, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mọi hoạt động hướng về cơ sở; gắn tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, nông dân với chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.
Bình luận 0

Báo điện tử Dân Việt xin trân trọng đăng bài viết của đồng chí Phạm Xuân Hồng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ về 4 bài học kinh nghiệm và 7 giải pháp xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập.

Nông dân nước ta trong mọi thời kỳ cách mạng luôn là lực lượng đông đảo, đóng góp sức người, sức của, góp phần to lớn trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân. Muốn kháng chiến kiến quốc thành công, muốn độc lập thống nhất thật sự ắt phải dựa vào lực lượng của nông dân. Đồng bào nông dân sẵn có lực lượng to lớn, sẵn có lòng nồng nàn yêu nước, sẵn có chí khí kiên quyết đấu tranh và hy sinh".

Hướng đến Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam: Nâng cao chất lượng hội viên nông dân trong thời kỳ hiện nay (Bài cuối) - Ảnh 1.

Ông Phạm Xuân Hồng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ 4 bài học và 7 giải pháp xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên trong thời kỳ hiện nay. Ảnh: Đức Quảng

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc tập hợp, tuyên truyền vận động nông dân vào tổ chức Hội; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương lãnh đạo xây dựng và củng cố tổ chức Hội; tập hợp, đoàn kết nông dân, tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân Việt Nam hoạt động có hiệu quả như: Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 24/3/1987, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 08B/NQ-HNTW, ngày 27/3/1990 Ban Chấp hành Trung ương (Khoá VI); Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX); Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X); Nghị quyết 26-NQTW ngày 3/6/2013 Hội nghị lần thứ 7 (khóa XI); Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết 19- NQTW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 (khóa XIII)…

Thực trạng phát triển hội viên nông dân

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mọi hoạt động hướng về cơ sở; gắn tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, nông dân với chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

Hướng đến Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam: Nâng cao chất lượng hội viên nông dân trong thời kỳ hiện nay (Bài cuối) - Ảnh 2.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tặng hoa cho Ban Điều hành mạng lưới tại lễ ra mắt "Mạng lưới Nông dân Việt Nam xuất sắc". Mạng lưới Nông dân Việt Nam xuất sắc kết nối gần 800 nông dân xuất sắc.

Thực hiện phương châm lấy lợi ích kinh tế, quyền lợi thiết thực của hội viên, nông dân làm động lực hoạt động và chất keo kết nối, thu hút, tập hợp, vận động hội viên, nông dân, Hội Nông dân các cấp đã đẩy mạnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lớn của Hội, trọng tâm là Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" gắn với phong trào "Cả nước chung sức xây dựng NTM" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Các cấp Hội đã tổ chức sâu rộng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về vật tư, vốn, khoa học kỹ thuật, thị trường tiêu thụ nông sản, hỗ trợ kiến thức pháp luật, dạy nghề và giải quyết việc làm, gắn với xây dựng các mô hình kinh tế tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác), mô hình khuyến nông, khuyến ngư, mô hình sản xuất theo chuỗi, mô hình canh tác bền vững…, tạo điều kiện cho hội viên nông dân trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế để đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên.

Nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Hội và đa dạng hình thức tập hợp, thu hút hội viên nông dân vào tổ chức Hội và nâng cao chất lượng hội viên, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Đề án số 24 - ĐA/HNDTW ngày 23/6/2016 về xây dựng Chi hội ND nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Trên cơ sở tổng kết 3 năm thực hiện Đề án số 24 - ĐA/HNDTW ngày 23/6/2016 về xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp; BCH T.Ư Hội đã ban hành Nghị quyết số 04 -NQ/HNDTW ngày 5/8/2019 về đẩy mạnh xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân đã thành lập mới được 2.507 Chi hội nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số Chi hội nông dân nghề nghiệp cả nước lên 3.165 chi hội với trên 72.673 hội viên; thành lập mới 13.754 Tổ hội nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số Tổ hội nông dân nghề nghiệp cả nước lên 26.419 tổ hội với 381.758 hội viên.

Các mô hình Chi hội, Tổ hội nông dân nghề nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả đã tạo mối liên kết chặt chẽ trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.

Hội viên tham gia chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp được hỗ trợ kiến thức, được cung cấp, trao đổi thông tin giá cả thị trường, các loại giống cây con, được chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, được hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất đã mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực và nhu cầu chính đáng của hội viên nông dân. 

Qua đó đã phát huy sự chủ động, sáng tạo của các cấp Hội trong tập hợp, thu hút hội viên, thể hiện rõ vai trò là trung tâm và nòng cốt cho các phong trào nông dân, góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 05 -NQ/HNDTW ngày 5/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam. Các cấp Hội đã tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thông qua các buổi sinh hoạt chi Hội, tổ Hội, các câu lạc bộ, các hội thi, hội thảo, các phong trào, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội do Hội thực hiện, các hoạt động văn hóa, xã hội...thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí NTM, Trung tâm Thông tin về sản xuất và tiêu thụ nông sản, Bản tin công tác Hội của Hội ND tỉnh, thành phố.

Thông qua các mô hình Chi Hội nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội nông dân nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động hướng dẫn, dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân để tập hợp, thu hút nông dân vào tổ chức Hội.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân nhiều địa phương đã sáng tạo, đa dạng mô hình tập hợp, thu hút hội viên phát triển phong trào như thành lập CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, CLB Nông dân tỷ phú, CLB Nông dân phát triển kinh tế với hàng vạn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tham gia, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương.

Tiêu biểu như Hội Nông dân TP Hà Nội, Hải Phòng, các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Bình Dương, Bến Tre, Đồng Tháp, Thừa Thiên Huế… đã thành lập và ra mắt 1.965 CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Hướng đến Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam: Nâng cao chất lượng hội viên nông dân trong thời kỳ hiện nay (Bài cuối) - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm và lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành thăm mô hình nuôi gà Đông Tảo của nông dân giỏi ở Hưng Yên. Ảnh: Thu Hà

Hội Nông dân mở rộng đối tượng phát triển hội viên mới

Hội Nông dân đã mở rộng đối tượng phát triển hội viên mới là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, trí thức trẻ, nhà khoa học, doanh nhân đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trong nhiệm qua, Hội Nông dân cả nước đã kết nạp được 1.544.234 hội viên mới, vượt 28,69% so với chỉ tiêu Đại hội VII. Công tác quản lý hội viên ngày càng tốt hơn, chất lượng hội viên được nâng lên, gắn bó với Hội.

Chất lượng hội viên được nâng lên rõ rệt, tư duy sản xuất, kinh doanh nông nghiệp không ngừng đổi mới, dần thích ứng với kinh tế thị trường. Nông dân đã phát huy tốt hơn vai trò là chủ thể, tham gia hợp tác, liên kết, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, khôi phục và phát triển ngành nghề nông thôn, xây dựng NTM, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ sở Hội và chi Hội được nâng lên, số cơ sở Hội khá và vững mạnh vượt 14,48% so với chỉ tiêu Đại hội VII và không có cơ sở yếu kém. 100% chi Hội có quỹ hoạt động Hội, đạt chỉ tiêu đề ra; số lượng cơ sở Hội ở địa phương chưa thoát nghèo có quỹ hoạt động bình quân từ 50.000 đồng trở lên vượt 0,77%, số lượng cơ sở Hội ở địa phương đã thoát nghèo có quỹ hoạt động bình quân từ 100.000 đồng trở lên vượt 11,17% so với chỉ tiêu Đại hội VII.

Công tác quản lý, nâng cao chất lượng hội viên tiếp tục được chú trọng trên các mặt: nhận thức chính trị, tổ chức và sinh hoạt, lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, công tác quản lý hội viên gắn với phát thẻ hội viên khi kết nạp thông qua việc lập sổ theo dõi hội viên, sổ thu hội phí, sổ nghị quyết chi hội… Một số tỉnh thực hiện quản lý hội viên chặt chẽ, khoa học, hàng quý đối chiếu sự biến động và chốt số lượng hội viên giữa chi Hội và Hội cơ sở. Một số tỉnh, thành Hội đã đổi mới trong quản lý cán bộ, hội viên bằng phần mềm qua internet.

Những thách thức, khó khăn trong công tác tập hợp nông dân vào tổ chức Hội 

Bên cạnh những chuyển biến tích cực và kết quả đạt được, công tác tập hợp nông dân vào tổ chức Hội còn những hạn chế, khó khăn, thách thức đó là:

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho nông dân ở một số nơi còn mang tính hình thức, có nơi triển khai nghị quyết của Hội xuống cơ sở còn chậm. Công tác truyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với hội viên nông dân, nhất là cấp cơ sở nhiều nơi còn hạn chế.

Nhiều nơi chất lượng sinh hoạt chi Hội còn thấp, chưa thường xuyên, chậm đổi mới, kém hiệu quả, nội dung sinh hoạt đơn điệu, thiếu hấp dẫn, chưa đáp ứng được nhu cầu của hội viên nông dân; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt còn thấp, thậm chí có nơi, có lúc không sinh hoạt.

Một số nơi công tác công tác phát triển hội viên khó khăn, công tác quản lý hội viên chưa chặt chẽ, nhất là hội viên đi làm ăn xa, hội viên lao động trong các khu công nghiệp, chất lượng hội viên chưa cao. Công tác vận động, tập hợp, phát triển hội viên vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo còn khó khăn.

Việc tiếp cận nguồn vốn, huy động nguồn lực của xã hội thông qua các chương trình, dự án, đề án để hỗ trợ cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh còn ít, nhất là việc tiếp cận nguồn vốn để phát triển các mô hình chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội nông dân nghề nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.

Một số nơi chưa thường xuyên nắm bắt việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn bức xúc nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, nông dân và quan tâm tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề hỗ trợ nông dân để nâng cao chất lượng hội viên và phát triển hội viên mới.

Hướng đến Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam: Nâng cao chất lượng hội viên nông dân trong thời kỳ hiện nay (Bài cuối) - Ảnh 4.

Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Đăk Lăk ứng dụng công nghệ thông tin để tham gia chuyển đổi số trong nông nghiệp.

4 bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân

Thứ nhất, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là cơ sở mấu chốt để vận động, tập hợp, thu hút hội viên, nông dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút và kết nạp hội viên vào tổ chức hội; mở rộng thành phần, đối tượng hội viên.

Thứ hai, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở; phải kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, bức xúc, tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân.

Thứ ba, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo nâng cao đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, tổ chức tốt các phong trào mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực là động lực thu hút nông dân.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết; kịp thời sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

7 giải pháp xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên

Xuất phát từ tình hình thực trạng phát triển hội viên nông dân, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập:

Một là, các cấp Hội cần tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đến cán bộ, hội viên nông dân những vấn đề mới, để hội viên nông dân đều được thông tin và nắm bắt đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Hội, chỉ thị, nghị quyết của Hội; về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác Hội và phong trào nông dân gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII; quan tâm giáo dục lòng yêu nước, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của Hội; truyền thống văn hóa, văn hiến; truyền thống đoàn kết cộng đồng, tương thân, tương ái, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức vận động, tập hợp hội viên, nông dân phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút và kết nạp hội viên mới: Mở rộng thành phần, đối tượng hội viên, chú trọng phát triển hội viên là ngư dân vùng bãi ngang ven biển, nông dân vùng đồng bào có đạo; cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, trí thức trẻ, nhà khoa học, doanh nhân đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân, nhất là nông dân các dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ kháng chiến cũ, các vùng chiến lược, vùng tôn giáo.

Các hoạt động của Hội đều hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân và coi sự tham gia của hội viên, nông dân về hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân làm thước đo đánh giá chất lượng công tác Hội và đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ Hội và nâng cao chất lượng công tác quản lý hội viên; nghiên cứu triển khai các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Hội ở cơ sở, nhất là tổ chức Hội ở những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh.

Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Hội, tổ Hội, gắn sinh hoạt Hội với các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân, làm tốt công tác quản lý hội viên; gắn nội dung sinh hoạt, hoạt động của chi, tổ Hội với hoạt động sản xuất, kinh doanh của hội viên nông dân, của tổ, nhóm, câu lạc bộ nông dân. Quan tâm phát triển các câu lạc bộ theo nhu cầu, sở thích của hội viên…

Bốn là, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân, thu hút và phát triển hội viên nông dân thông qua các phong trào, các chương trình hoạt động của Hội như: Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn.

Quan tâm thành lập chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội nông dân nghề nghiệp mới trong các thôn, bản, khu vực dân cư, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp, đơn vị; phát huy thế mạnh ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của địa phương để xây dựng chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội ND nghề nghiệp phù hợp, đảm bảo theo tiêu chí "5 tự, 5 cùng".

Thông qua các dự án đang được đầu tư vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NNPTNT và các tổ chức tài chính, tín dụng khác và các chương trình, dự án hỗ trợ của Hội Nông dân để xây dựng mô hình chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp. 

Lấy hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có uy tín làm nòng cốt để xây dựng các chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp gắn với xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp.

Năm là, chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp… đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tổ chức tập huấn, đào tạo nghề, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; tìm kiếm thị trường, bao tiêu sản phẩm cho hội viên nông dân. Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân liên doanh, liên kết, hợp tác hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp; xây dựng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị.

Sáu là, quan tâm xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tổ chức xây dựng Hội các cấp đáp ứng yêu cầu về trình độ lý luận, năng lực thực tiễn và kỹ năng công tác vận động hội viên, nông dân. Có cơ chế, chính sách thu hút người có năng lực, có uy tín, có kinh nghiệm làm công tác vận động hội viên nông dân.

Đổi mới và nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp, nhất là quan tâm đến đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở, chi Hội. Tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền các cấp tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ cán bộ Hội, đặc biệt là cán bộ cơ sở Hội và chi Hội.

Bảy là, tích cực phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình hội viên nông dân, các "gương người tốt, việc tốt", hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, hội viên nông dân tiêu biểu, điển hình trong lao động, sản xuất, hoạt động chính trị, xã hội, xây dựng NTM.

Tổ chức tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc, tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, tổ chức các cuộc thi nông dân với công nghệ thông tin, sáng tạo kỹ thuật nhà nông, ý tưởng nhà nông, nhân rộng các điển hình sáng tạo của nông dân.

Phát động cuộc vận động thực hiện "Xây dựng giá trị hình mẫu người nông dân trong thời kỳ mới"; phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các hình mẫu nông dân trên các lĩnh vực hoạt động của Hội để nhân rộng. Tổ chức giao lưu, tọa đàm với các gương điển hình trong các buổi sinh hoạt chi Hội, tổ Hội. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu hội viên nông dân ưu tú cho các cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem