Chủ đề nóng

đầu tư cho các xã miền núi

  • Tăng đầu tư cho các xã miền núi

    Tăng đầu tư cho các xã miền núi

    Hiện cả nước vẫn còn 2.535 xã khó khăn và các xã này đang gặp rất nhiều trở ngại trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Do vậy, Ban chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đề xuất cần tăng vốn đầu tư, ban hành chính sách đặc thù cho các xã này.