Chủ đề nóng

Báo động tình trạng nông dân bỏ ruộng

  • Hiểu chưa đúng về giữ đất lúa

    Hiểu chưa đúng về giữ đất lúa

    chỉ cho nông dân trồng lúa trên đất lúa, mặc dù có thể canh tác được những cây khác cho năng suất, giá trị cao hơn - hiểu như thế là không đúng.