Chủ đề nóng

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại công chức, viên chức năm 2021

PV Thứ ba, ngày 11/05/2021 15:01 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức cuối năm là việc làm thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.
Bình luận 0

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức năm 2021 được quy định rõ tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức sẽ dựa trên kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

1. Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

2. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

3. Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

4. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 - Ảnh 1.

Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      -------                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                        ---------------


PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ

Năm ...........

Họ và tên: ............................................................................................................................

Chức vụ, chức danh: ...........................................................................................................

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác:......................................................................................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

..............................................................................................................................................

2. Đạo đức, lối sống:

..............................................................................................................................................

3. Tác phong, lề lối làm việc:

..............................................................................................................................................

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

..............................................................................................................................................

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

................................................................................................................................................

- Năng lực lãnh đạo, quản lý:

................................................................................................................................................

- Năng lực tập hợp, đoàn kết:

................................................................................................................................................

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, nhược điểm:

................................................................................................................................................

2. Tự xếp loại chất lượng:

................................................................................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

......, ngày....tháng....năm....

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ họ tên)

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ 

(Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

..............................................................................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

....., ngày....tháng....năm....

ĐẠI DIỆN CẤP CÓ THẨM QUYỀN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng công chức

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________


PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

 Năm...........

Họ và tên: .............................................. ................................................................

Chức vụ, chức danh: ............................. ................................................................

Đơn vị công tác: ..................................... ................................................................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

................................................................ ................................................................

2. Đạo đức, lối sống:

................................................................ ................................................................

3. Tác phong, lề lối làm việc:

................................................................ ................................................................

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

................................................................ ................................................................

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

................................................................ ................................................................

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

................................................................ ................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

................................................................ ................................................................

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

................................................................ ................................................................

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

................................................................ ................................................................

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

2. Tự xếp loại chất lượng:

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm; không hoàn thành nhiệm vụ).

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Phần dành cho người đứng đầu đơn vị cấu thành (nếu có))

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

 
......., ngày ....tháng....năm......

 

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

 (Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC 

(Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhân xét ưu, khuyết điểm:

................................................................ ................................................................

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

................................................................ ................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ:

................................................................ ................................................................

................................................................ ................................................................

...., ngày ....tháng....năm.....

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem