Nghị quyết 69 của Chính phủ: Hội Nông dân Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đối ngoại nhân dân

Thu Hà (thực hiện) Thứ ba, ngày 21/05/2024 10:01 AM (GMT+7)
Ông Mai Bắc Mỹ, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế T.Ư Hội NDVN khẳng định: Nghị quyết 69 của Chính phủ sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của Hội NDVN nói chung, công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế nói riêng.
Bình luận 0

Ngày 11/5/2024, Chính phủ đã có Nghị quyết 69-NQ/CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của Nghị quyết 69-NQ/CP này đối với Hội Nông dân Việt Nam, nhất là đối với hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam?

- Có thể thấy rằng, những nội dung đề ra tại Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới có ý nghĩa hết sức quan trọng, định hướng các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiều năm tới, tạo động lực to lớn, sức mạnh, niềm tin cho cán bộ, hội viên nông dân cả nước vào sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp nông dân Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam.

Nghị quyết 69 của Chính phủ: Hội Nông dân Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đối ngoại nhân dân- Ảnh 1.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai cơ quan. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Nghị quyết 69-NQ/CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị ra đời rất kịp thời, trong đó xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể để Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có Hội Nông dân Việt Nam, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 46-NQ/TW, gắn việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về "Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh"; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Một trong 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra tại Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 69-NQ/CP của Chính phủ là chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, cụ thể là, tạo điều kiện, hỗ trợ Hội Nông dân Việt Nam tham gia các tổ chức nông dân của khu vực và quốc tế, hợp tác, giao thương, trao đổi, giới thiệu hàng hóa nông sản giữa nông dân Việt Nam với nông dân các nước trong khu vực và trên thế giới, tham gia thực hiện các cam kết quốc tế có liên quan; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế và cá nhân nước ngoài cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; cung cấp thông tin về tiềm năng, cơ hội của nông nghiệp Việt Nam cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để quảng bá, kêu gọi đầu tư; phối hợp, vận động các tổ chức, đối tác quốc tế hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh cho nông dân. Phối hợp tổ chức các chương trình bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực đối ngoại và hợp tác quốc tế cho cán bộ hội viên nông dân.

Qua đó, sẽ giúp thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam nói chung, công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, Chỉ thị 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Nghị quyết 69 của Chính phủ: Hội Nông dân Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đối ngoại nhân dân- Ảnh 2.

Ông Mai Bắc Mỹ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Hội thảo sơ kết Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế”.

Thực tế, trong thời gian qua, hoạt động đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế của Hội Nông dân Việt Nam đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Xin ông cho biết rõ thêm những kết quả của Hội Nông dân Việt Nam về hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trong thời gian qua, đặc biệt là kết quả phối hợp, vận động các tổ chức, đối tác quốc tế hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh cho nông dân; phối hợp tổ chức các chương trình bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực đối ngoại và hợp tác quốc tế cho cán bộ hội viên hội nông dân?

- Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội Nông dân Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào thành tựu đối ngoại chung của công tác đối ngoại nhân dân, bên cạnh hai trụ cột là đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.

Hội Nông dân Việt Nam đã tăng cường, củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với 78 tổ chức, đối tác quốc tế. Hội tập trung đẩy mạnh thực hiện chủ trương vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các đối tác truyền thống như Lào, Campuchia, Cuba thông qua tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác giữa Hội với Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, hướng tới hỗ trợ thành lập Hội Nông dân Lào, ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên nhằm mục tiêu thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nông dân hai nước, trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hội Nông dân Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Nông dân Thế giới (WFO) vào năm 2022 sau 10 năm là quan sát viên, qua đó tranh thủ nguồn lực để triển khai các chương trình, dự án phục vụ cho công tác Hội và phong trào nông dân.

Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, đào tạo nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước láng giềng, mở rộng quan hệ với bạn bè và đối tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, vận động, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc.

Hội đã tích cực vận động nguồn lực từ các tổ chức, đối tác quốc tế để hỗ trợ triển khai các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp. Đồng thời, tổ chức các đoàn cán bộ, hội viên, nông dân đi thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa bàn trong nước và học tập các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả ở nước ngoài, qua đó đẩy mạnh quảng bá nông sản hàng hóa trong nước và với bạn bè quốc tế.

Nghị quyết 69 của Chính phủ: Hội Nông dân Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đối ngoại nhân dân- Ảnh 3.

Giám đốc sở Nông nghiệp tỉnh Yamanashi - ông Masanao Okubo Nhật Bản giới thiệu với đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về kỹ thuật canh tác nho theo phương pháp hữu cơ của nông dân tỉnh Yamanashi, Nhật Bản (tháng 9/2023).

Bên cạnh đó, Hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển hợp tác xã, sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, marketing, nghiên cứu thị trường, kỹ năng vận động chính sách, kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh; tuyên truyền về canh tác lúa thân thiện với môi trường, đảm bảo an sinh xã hội cho nông dân trồng lúa, nuôi tôm; tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thông qua các chương trình, dự án quốc tế, Hội đã phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia trong nước và quốc tế xây dựng các tài liệu đào tạo giảng viên nguồn về xử lý rác thân thiện với môi trường, canh tác lúa thân thiện với môi trường, nông nghiệp hữu cơ... với sự xây dựng công phu, kết hợp được tri thức của chuyên gia quốc tế và Việt Nam, sử dụng các phương pháp áp dụng khoa học hành vi trong đào tạo, vận động, tuyên truyền hiệu quả cho người nông dân.

Đến nay, đã có gần 1.400 giảng viên nguồn là cán bộ Hội, cán bộ khuyến nông và nông dân giỏi được đào tạo để trực tiếp giảng dạy cho nông dân, đồng thời là những tuyên truyền viên cho các dự án và hoạt động của Hội.

Những kết quả tích cực từ các chương trình, dự án đã tạo tiền đề để Hội Nông dân các cấp huy động được thêm nhiều nguồn lực đối ứng hỗ trợ nông dân.

Ngoài việc phối hợp triển khai, thực hiện các Chương trình, dự án quốc tế do Trung ương Hội trực tiếp vận động, Hội Nông dân một số tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan tại địa phương về hợp tác quốc tế, vận động các đối tác quốc tế tài trợ, hỗ trợ cho nhiều hội viên, nông dân bằng các hình thức đa dạng.

Một trong 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết 69-NQ/CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị đề ra là chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đối ngoại nhân dân. Với vai trò là một trong những Ban, đơn vị tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Hội để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống, Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế sẽ có những chương trình, kế hoạch cụ thể nào trong thời gian tới, thưa ông?

- Trong nhiệm kỳ tới, công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế tiếp tục được định hướng là một trong những nhiệm vụ trong tâm của Hội. Điều này được thể hiện thông qua văn kiện Đại hội VIII với một trong những nhiệm vụ, giải pháp là chủ động, tích cực hội nhập và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hoạt động đối ngoại nhân dân.

Để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống, Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị tham mưu cho Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội về công tác đối ngoại nhân dân nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của Hội theo đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng với phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả".

Tham mưu thực hiện tốt các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ về công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế đề ra tại Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 69-NQ/CP của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, Kế hoạch số 59-KH/ĐĐHNDVN ngày 17/01/2024 thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Chương trình hành động số 04-CTr/HNDVN ngày 08/3/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Hội thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội VIII.

Theo đó, các cấp Hội tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, phối hợp, chủ động, tích cực tham gia hội nhập, hợp tác quốc tế và các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Phát huy vai trò Hội Nông dân Việt Nam là thành viên của các tổ chức nông dân trong khu vực và quốc tế để đẩy mạnh và triển khai hiệu quả, thiết thực các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa nông sản cho nông dân; thu hút đa dạng và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế và cá nhân nước ngoài cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tiếp tục mở rộng quan hệ hữu nghị, tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo đảm an toàn thực phẩm; tổ chức giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu, giao thương hàng hóa nông sản giữa nông dân Việt Nam với nông dân các nước, nhất là với các nước lớn, các nước láng giềng, góp phần mở rộng thị trường nông sản, giữ vững hòa bình, bảo vệ an ninh biên giới, lợi ích quốc gia, dân tộc và đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân.

Chủ động thông tin kịp thời cho hội viên, nông dân về các cam kết quốc tế và sự thay đổi chính sách, xu thế biến động thị trường nhập khẩu của các nước để chủ động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, phối hợp với các tổ chức, đối tác quốc tế tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh cho nông dân.

Tổ chức nghiên cứu, thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh cho nông dân, trọng tâm là các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc, nâng cao năng lực đối ngoại và hợp tác quốc tế cho cán bộ Hội, nhất là đối với cán bộ trẻ, cán bộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển đất nước và đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước đến các tổ chức, đối tác, bạn bè quốc tế; chủ động đăng cai tổ chức các sự kiện, tham gia các diễn đàn quốc tế, trao đổi thông tin để phía đối tác nước ngoài hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và những thành tựu trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa tốt đẹp của con người và đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem