Chủ đề nóng

Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân

PV Chủ nhật, ngày 12/02/2023 07:29 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 558 – KH/HNDTW ngày 7/2/2023 về việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân năm 2023.
Bình luận 0

Theo kế hoạch, nhằm thường xuyên thực hiện tốt Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản pháp luật mới được ban hành; nâng cao nhận thức của cán bộ Hội các cấp và hội viên, nông dân về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống

Đồng thời chú trọng công tác phổ biến, giáo dục kịp thời nội dung các văn bản pháp luật có liên quan đến đời sống nhân dân, đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân.

Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân năm 2023 - Ảnh 1.

Nông dân thể hiện phần thi tiểu phẩm trong Hội thi "Nông dân tìm hiểu pháp luật" tỉnh Bình Dương năm 2022. Ảnh: N.M

Năm 2023, Hội Nông dân Việt Nam xác định một số nội dung trọng tâm về việc phổ biến, giáo dục pháp luật như sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; nội dung, chính sách mới tại các Luật mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2022 và 2023, nhất là các chính sách pháp luật có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, nông dân.

2. Phổ biến chủ trương, quan điểm của Đảng những nội dung cơ bản của các dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến hoặc thông qua năm 2022 và năm 2023 phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến định hướng đối với các quy định pháp luật mà xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội như dự án Luật Đất đai (sửa đổi)...

3. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ trương, Nghị quyết của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chú trọng Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045".

4. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

5. Tiếp tục tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 9/11 hàng năm) trong các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân. 

6. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân theo Kế hoạch số 08-KH/ĐĐ-HNDTW của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

7. Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trong các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân.

Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân năm 2023 - Ảnh 2.

Hội Nông dân huyện An Lão, tỉnh Bình Định ra mắt Câu lạc bộ nông dân với pháp luật xã An Tân năm 2022.

Về hình thức phổ biến giáo dục pháp luật: 

1. Phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

1.1. Phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống báo chí của Hội: 

Phổ biến, giáo dục những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tuyên truyền các mô hình điểm nông dân tham gia phổ biến và vận động chấp hành pháp luật; các gương điển hình về chấp hành pháp luật, vận động chấp hành pháp luật tại các địa phương; các bài viết chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật có hiệu quả của đội ngũ cán bộ Hội, tuyên truyền viên, cộng tác viên; các bài viết phản ảnh các vấn đề bức xúc liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn.

Tư vấn pháp luật miễn phí trên Chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Hội và Báo Nông thôn ngày nay.                                                            

1.2. Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương: 

Phổ biến, phân tích giải đáp các quy định pháp luật mới ban hành hoặc sửa đổi bổ sung liên quan trực tiếp đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn; các chính sách, văn bản pháp luật điều chỉnh các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế, sản xuất, đời sống, văn hoá - xã hội của nông dân theo vùng miền, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

2. Củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Bồi dưỡng, tập huấn nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, Luật và các văn bản hướng dẫn, thi hành có liên quan trực tiếp đến đời sống nông dân… nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh, huyện, xã, mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành viên Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật và hội viên, nông dân.

3. Biên soạn, cung cấp tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Lựa chọn những nội dung pháp luật thiết thực đối với cán bộ, hội viên, nông dân để biên soạn tờ rơi, tờ gấp, sổ tay phổ biến pháp luật, băng đĩa tuyên truyền; phát hành làm tài liệu sinh hoạt tới các cơ sở Hội.

4. Xây dựng mô hình điểm về phát động "Nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến và vận động chấp hành pháp luật ở địa phương" 

Lựa chọn xây dựng mô hình điểm về phát động "Nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến và vận động chấp hành pháp luật ở địa phương" với nội dung: tập huấn kiến thức, nghiệp vụ xây dựng mô hình cho cán bộ cơ sở, chi, tổ Hội và tuyên truyền viên; tổ chức hoạt động phổ biến các văn bản pháp luật, các quy định về chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thành lập Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật; phối hợp với ban, ngành của xã tổ chức viết tin, bài phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở về các chính sách, quy định lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các kinh nghiệm hay, gương điển hình nông dân tham gia phổ biến pháp luật tại địa phương; tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm về xây dựng mô hình…

5. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân

Đẩy mạnh hoạt động tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân qua các hình thức phù hợp: thi sân khấu hóa, thi viết, thi trên Internet, thi trên các phương tiện thông tin đại chúng… Nội dung được lựa chọn là những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước có liên quan trực tiếp đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn.

6. Tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023" 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân. Tuyên truyền cổ động qua băng rôn, khẩu hiệu, qua hệ thống báo chí của Hội.

7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật

Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào  công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy hiệu quả tuyên truyền của các phương tiện thông tin đại chúng.

Trung ương Hội phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Hội; Báo điện tử Dân Việt; Chuyên trang giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chuyên mục Tư vấn pháp luật. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố xây dựng các Trang thông tin điện tử thực hiện các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.

8. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân của Hội Nông dân các cấp.

Về tổ chức thực hiện:

1. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 

- Cơ quan Ủy ban Kiểm tra chịu trách nhiệm tham mưu, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân theo Kế hoạch.

- Các ban, đơn vị Trung ương Hội phổ biến giáo dục pháp luật các lĩnh vực chuyên môn được phân công theo chức năng, nhiệm vụ.

- Báo Nông thôn Ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, Cổng thông tin điện tử của Trung ương Hội tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân.

2. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân năm 2023.

- Hướng dẫn Hội Nông dân cấp huyện, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

- Phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể ở địa phương tổ chức học tập, phổ biến các nội dung văn bản pháp luật.

- Tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023.

- Tuyên truyền và triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem