Chủ đề nóng

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón: Hội cần làm tốt vai trò tham mưu

Hồng Cẩm Thứ bảy, ngày 29/02/2020 06:04 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Ngày 28/2, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61/2009 của Ban Bí thư về thực hiện Đề án 'Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020 (Kết luận 61). Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã dự hội nghị.
Bình luận 0

Vai trò của các cấp Hội Nông dân được nâng lên

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 61 trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận 61. Chính quyền các cấp đã luôn quan tâm phối hợp, tạo điều kiện cho các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, đặc biệt là các cấp Hội Nông dân.

Ông Đinh Khắc Đính- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (bìa phải) tại hội nghị 

Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, các sở, ban ngành, liên quan của Hội Nông dân từng bước đi vào chiều sâu. Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển, có sức lan tỏa, lôi cuốn, khích lệ hội viên, nông dân tích cực tham gia; phong trào Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới đã khẳng định được vai trò chủ thể của nông dân; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; hệ thống tổ chức Hội Nông dân các cấp được quan tâm củng cố, kiện toàn, nội dung, phương thức hoạt động đổi mới…

Qua hoạt động phối hợp, các cấp Hội Nông dân đã triển khai 165 dự án, với số tiền hơn 50,5 tỷ đồng, thu hút 1.939 hộ tham gia; giải quyết trên 3.500 lao động có việc làm thường xuyên; vận động giúp trên 22.000 hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn về vốn, kỹ thuật, cây, con giống các loại, trị giá trên 23 tỷ đồng...

Các cấp Hội Nông dân đã vận động hội viên, nông dân sửa chữa trên 1.270 căn nhà tạm và phối hợp vận động xây dựng 1.070 căn nhà đại đoàn kết, trị giá trên 25 tỷ đồng. Tổ chức tuyên truyền, vận động 8.211 hội viên, nông dân tự nguyện hiến gần 110 ha đất, hoa màu, cây ăn trái, trị giá hơn 377 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn.

Các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho gần 40.000 lượt hội viên, nông dân, qua đó có trên 25.300 lượt có việc làm, đã tạo điều kiện và giúp đỡ 5.095 hộ hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

Từ kết quả trên, sau 10 năm Hội Hội Nông dân phát triển được 87.746 hội viên mới; nâng tổng số hội viên lên 129.609 hội viên, chiếm 70% so với hộ nông nghiêp...

Mô hình nuôi lươn giống của nông dân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế sau: Công tác triển khai thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân ở một số địa phương chưa đạt yêu cầu. Vai trò tham mưu, đề xuất của Hội Nông dân đối với cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa kịp thời; chất lượng hoạt động của chi, tổ hội ở một số nơi hiệu quả chưa cao; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân tuy được cải thiện...

Cần có chính sách hỗ trợ đặc thù cho nông dân

Trước những hạn chế do nguyên nhân chủ quan và khách quan trong việc thực hiện Kết luận số 61, Hội Nông dân các cấp tỉnh Vĩnh Long đã kiến nghị Trung ương Hội NDVN cần có ý kiến kiến nghị với Đảng có chính sách hỗ trợ đặc thù cho nông dân vùng ĐBSCL; tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, phát triển sản xuất; xem xét chế độ, chính sách cho cán bộ Hội Nông dân xã, ấp; hỗ trợ kinh phí công tác tuyên truyền; có chính sách hỗ trợ đầu ra sản phảm của nông dân ổn định…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN, ông Đinh Khắc Đính- Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN đánh giá cao kết quả mà tỉnh Vĩnh Long đã đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, tiến tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Để Kết luận 61 của Ban Bí thư trong thời gian tới được tỉnh Vĩnh Long triển khai tốt hơn nữa, ông Đinh Khắc Đính đề nghị: Tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp của địa phương, tổ chức hội và hội viên nông dân về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Vĩnh Long cần quan tâm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 92 của Văn phòng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn vướn mắc cho nông dân. Tỉnh quan tâm tạo điều kiện thực hiện Quy định số 121 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện đối với tổ chức Hội Nông dân trên địa bàn.

Đối với Trung tâm hỗ trợ nông dân, đề nghị Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long cần tích cực, chủ động tham mưu và tranh thủ tối đa sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, tạo điều kiện giúp đỡ của chính quyền về nguồn lực, về cơ chế để giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh và hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ và cơ sở vật chất của Trung tâm. Cần phát huy hiệu quả của Trung tâm về công tác đào tạo nghề và dịch vụ hỗ trợ nông dân, hướng dẫn nông dân dây dựng các mô hình liên doanh, liên kết, sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị…

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, tiếp thu những ý kiến của lãnh đạo Trung ương Hội NDVN, đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung sau: “Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong Kết luận số 61; tập trung đầu tư các nguồn lực cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm để mọi người dân có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, nhất là người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị

"Hội Nông dân các cấp trong tỉnh cần thực hiện tốt vai trò người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng, hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc trong nông dân để tham mưu, đề xuất với Đảng, chính quyền giải quyết. Vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, nội lực trong nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong phản biện, giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”, ong Trần Văn Rón yêu cầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem