Chủ đề nóng

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đổi mới công tác Hội và phong trào nông dân

Trần Quang - Thu Hà Thứ bảy, ngày 23/09/2023 13:38 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028), Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các cấp hội nông dân tiếp tục đổi mới công tác hội, phong trào nông dân.
Bình luận 0
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên  - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028), Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, trong 5 năm qua, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, mạnh, phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, phát sinh nhiều diễn biến mới chưa có tiền lệ, vượt ngoài khả năng dự báo. Nổi bật là tác động nặng nề, kéo dài của Đại dịch Covid-19; cuộc chiến tranh Nga – Ucraina; lạm phát cao, lãi suất tăng mạnh, tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu sụt giảm.

Kinh tế trong nước cũng nhiều khó khăn cùng với tình hình xấu đi của kinh tế thế giới, sản xuất kinh doanh thu hẹp, nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, thua lỗ, tăng trưởng kinh tế chậm lại, kinh tế vĩ mô xuất hiện một số yếu tố bất ổn, thị trường tài chính rủi ro, thị trường bất động sản suy giảm, trầm lắng, thiên tai liên tiếp xảy ra, tác động của biến đổi khí hậu phức tạp,...

Bối cảnh tình hình hình trên ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của Hội Nông dân các cấp, phong trào hội và sản kinh doanh, đời sống của đại bộ phận nông dân – Đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh ta tiếp tục đổi mới và phát triển, đạt được nhiều kết quả nổi bật đã được nêu tại dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội này, trong đó có một số điểm nổi bật là:

Một là, Hội nông dân tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/13 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội IX của Hội Nông dân tỉnh.

Hai là, được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ của các ban, sở ngành, các tổ chức đoàn thể và ủng hộ, đồng hành của doanh nghiệp, nông dân, vai trò chủ thể của người nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn được đề cao; Hội Nông dân thực hiện tốt vai trò trung tâm, nòng cốt dẫn dắt phong trào nông dân phát triển, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh.

Các cấp hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh

Ba là, nông dân trong tỉnh tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống yêu nước, cần cù lao động vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Tình hình nông thôn ổn định và có bước phát triển mạnh mẽ, hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn ngày càng được hoàn thiện, đến nay có 98/139 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 24/139 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Bốn là, công tác hội và phong trào nông dân tiếp tục được đổi mới, phát triển; tổ chức hội được sắp xếp tinh gọn, nhân sự lãnh đạo hội được kiện toàn; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội được chú trọng. Tổ chức Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố, phát triển vững mạnh với hiệu quả hoạt động ngày càng cao, bước đầu hình thành được các chi hội, tổ hội nghề nghiệp; đã tập hợp đông đảo hội viên với số lượng ngày càng tăng (đến nay có gần 213 nghìn hội viên)...

Qua phong trào hội đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi, có ý chí vươn lên làm giàu,mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, đã hình thành các mô hình kinh tế hộ, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giúp trên 5.179 hộ nông dân thoát nghèo.

Năm là, các hoạt động hỗ trợ nông dân được các cấp hội đẩy mạnh, như tư vấn, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, bồi dưỡng kiến thức, cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp, tiếp cận khoa học, công nghệ, kỹ thuật sản xuất, quảng bá, tiêu thụ nông sản; hỗ trợ xây dựng, nhân rộng các chương trình, dự án, mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả...góp phần thiết thực giúp nông dân sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn. Duy trì tốt hoạt động của 101 Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, 159 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên  - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, hoạt động của Hội nông dân các cấp, phong trào nông dân vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như dự thảo Báo cáo Chính trị đã nêu, nhất là năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động, vai trò giám sát, phản biện xã hội; năng lực, trình độ của một số cán bộ hội; vai trò giám sát, phản biện xã hội; khả năng tập hợp, liên kếtnông dân; giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước của Tỉnh liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; khả năng cung cấp dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ hội viên, nông dân;...

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác hội, phong trào nông dân, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh và định hướng chiến lược phát triển của tỉnh đến năm 2030, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị Hội Nông dân tỉnh, các cấp hội và nông dân tỉnh Hưng Yên quan tâm thực hiện một số nội dung sau đây:

Một là, nhận thức rõ ràng, sâu sắc về bối cảnh tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương, sứ mệnh, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân và của giai cấp nông dân.Không ngừng tăng cường, củng cố đoàn kết trong các cấp hội, hội viên và nông dân, trước hết là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và sức mạnh đoàn kết của cán bộ hội, nhất là người đứng đầu, các đồng chí ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ các cấp hội...

Hai là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến và vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Hội Nông dân Việt Nam và của tỉnh, nhất là về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theoNghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết của Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ 10...

 Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thực chất, hiệu quả, xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động; nâng cao vai trò đại diện, phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi hội, tổ hội theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với các hoạt động giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh...

Bốn là, tăng cường tập hợp, vận động hội viên, nông dân tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, lao động sáng tạo, cần kiệm, tự lực, tự cường, đoàn kết của nông dân; tích cực và chủ động đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Tập hợp đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội; tăng nhanh số lượng gắn với nâng cao chất lượng hội viên. Tích cực vận động, tập hợp và giữ vai trò nòng cốt  tổ chức triển khai các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Năm là, các cấp Hội đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, nhất là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, chú trọng biểu dương các nông dân điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi có nhiều đóng góp trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Sáu là, tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân.Chủ động tham gia giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh theo quy định như Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Quyết định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương. Tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chú trọng nắm bắt tình hình nông dân, nông thôn, nhất là tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân để tham gia góp ý, tham mưu với cấp ủy, chính quyền có cơ chế, chính sách, biện pháp giải quyết đúng đắn, hiệu quả theo hướng thực sự lấy nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới dựa vào nông dân, vì nông dân.

Phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể tham gia giải quyết, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện ở cơ sở; tổ chức tiếp, đối thoại với nông dân, không để nông dân đi khiếu kiện đông người kéo dài, vượt cấp hoặc; đấu tranh không để các thế lực thù địch, phản động lôi kéo, kích động, chia rẽ, gây mất đoàn kết trong nhân dân, hành động trái với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bất ổn an ninh nông thôn. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem